Nyheder

Vedtægter

 

§ 1.

Klubbens navn er Esbjerg Cykel Ring af 1919, og klubben er stiftet den 1. november 1919.

Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune og er medlem af Danmarks Cykel Union, Danmarks Idræts Forbund og underkastet disse sammenslutningers love. Foreningen er endvidere medlem af Esbjerg Idræts Forbund.

§ 2.

Klubbens formål er virke for aktiv udøvelse af cykelsport, i henhold til DCUs love og bestemmelser

§ 3.

Som medlem kan optages alle cykelsportsinteresserede, der anmoder om medlemskab. Bestyrelsen skal godkende alle optagelser. Anmodning om optagelse skal være skriftlig.

Såfremt den, der anmoder om medlemskab, er under 18 år, kræves forældres/værges samtykke.

Medlemskabet ophører, såfremt bestyrelsen modtager skriftlig anmodning herom, med 30 dages varsel, eller såfremt bestyrelsen med 2/3 flertal beslutter, at eksklusion skal ske. Kontingentet refunderes ikke jvf. § 4. Eksklusion kan finde sted på grundlag af kontingentrestance eller anden misligholdelse, upassende opførsel, der skader klubbens omdømme, eller overtrædelser af klubbens vedtægter.

Overtrædelse af gældende regler vedrørende brug af præstationsfremmende midler/præparater (doping) medfører eksklusion.

Enhver eksklusion skal indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 4.

Kontingent fastsættes af foreningens ordinære generalforsamling for følgende medlemsgrupper.

Børnerytter U11-U13-U15-U17

U19 og senior

Passive medlemsgrupper

Æresmedlemmer af ECR er kontingentfri

Licens til DCU er ikke inkluderet i kontingentet. Kontingentet følger kalenderåret og betales forud. Ved restance på mere end 2 måneder bortfalder medlemskabet. Såfremt kontingentforholdet bringes i orden, kan bestyrelsen beslutte at lade medlemskabet forsætte. Ved indmeldelse senere end 01.08 i et kalenderår, betales halvt kontingent for året. Ved udmeldelse eller eksklusion i en kontingentperiode, refunderes overskydende kontingent ikke.

§ 5.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer, samt opslag i klubben.

Såfremt medlemmer har forslag til vedtægtsændringer, skal disse være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Øvrige forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge for generalforsamlingen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling indeholder som følgende dagsorden:

Valg af Dirigent.

Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.

Forelæggelse og godkendelse af klubbens regnskab.

Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingentsatser.

Valg af bestyrelse i henhold til § 6.

Eventuelt.

§ 6.

Alle valg gælder for en 2-årig periode.

I lige år vælges: Formand, 1 bestyrelsesmedlem samt 1 første suppleant.

I ulige år vælges: kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 anden suppleant

Alle medlemmer der er fyldt 18 år, aktive som passive, har adgang og stemmeret på generalforsamlingen, og er valgbare. Medlemmer der er under 18 år, har ret til at lade sig repræsentere af forældre eller værge, der således har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen. Man kan ikke både stemme for sig selv og som repræsentant for en under 18 år. 

Medlemmer over 18 år kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt.

Til beslutninger gælder almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af stemmerne for at opnår vedtagelse.

Generalforsamlingen afgør, om en afstemning skal være skriftlig (hemmelig) eller åben. Såfremt blot et medlem fremsætter ønsker herom, skal afstemning foregå skriftligt.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller på foranledning af 2/3 af klubben medlemmer, med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes skriftligt til alle medlemmer senest 3 uger efter begæring er modtaget med varsel jf. § 5 og er beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er mødt. I modsat fald skal der straks indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 2 uger, og som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 8.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med følgende poster ud over formand og kasserer, der er valgt direkte på generalforsamlingen.

Næstformand og sekretær vælges når bestyrelsen konstituerer sig. Andre udvalg som f.eks. seniorudvalg, Børne- og ungdomsudvalg, tøjudvalg, bingoudvalg, aktivitetsudvalg nedsættes efter behov af bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer beslutninger omkring arbejdsopgaver, der placeres i udvalgene.

Bestyrelsens lovligt vedtagne beslutninger forpligter klubben, ligesom den er ansvarlig for klubbens midler. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af de af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er til stede, heriblandt skal være enten Formand, Kasserer eller Sekretær.

Når et bestyrelsesmedlem udebliver 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden grund, indkaldes førstesuppleanten. Herudover kan suppleanten indkaldes ved er bestyrelsesmedlems længerevarende forfald (over 4 uger)

Repræsentanter til møder i Jysk/Fynsk Distrikt, Det Syd & Sønderjyske samarbejde samt Esbjergs Idrætsforbund vælges internt blandt bestyrelsesmedlemmerne.

§ 9.

Formanden leder og tegner klubben, bistået af den øvrige bestyrelse. 

Bestyrelsens formand og kasserer kan i forening underskrive på klubbens vegne.

Ved formandens fravær overtages ledelsen af næstformanden. Formanden leder bestyrelsesmøderne og indkalder til disse; Dog kan de øvrige bestyrelsesmedlemmer begære indkaldelse til et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for arbejdet i bestyrelsen.

Kassereren fører klubbens daglige regnskab og varetager klubbens medlemskab af ECR-Fonden. Kasserer har pligt til at fremlægge regnskab på bestyrelsesmøder, hvis bestyrelsen ønsker dette, ligesom regnskabet skal forelægges og godkendes på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er fra 01.01.xx – 31.12.xx.

§ 10.

Klubbens bestyrelse kan nedsætte udvalg til forskellige opgaver, både af sportslig og økonomisk art. Alle udvalg forpligter sig til at overholde klubbens love og vedtægter, hvilket betyder at bestyrelsen altid har ret til at gribe ind, såfremt det skønnes nødvendigt. Der skal være mindst et medlem af bestyrelsen i alle udvalg. 

§ 11.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer i foreningen kan kautionere for klubbens forpligtelser.

Alle licenshavende medlemmer er forpligtet til at overholde DCUs beklædningsreglement.

Alle, der deltager i træningsture og cykelløb i/under ECRs navn, skal køre med cykelhjelm.

 

 

 
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer