Nyheder

Vedtægter

§ 1.

Klubbens navn er Esbjerg Cykel Ring af 1919, og klubben er stiftet den 1. November 1919.

Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune og er medlem af Danmarks Cykel Union, Danmarks Idræts Forbund og underkastet disse sammenslutningers love. Foreningen er endvidere medlem af Esbjerg Idræts Forbund.

§ 2.

Klubbens formål er virke for aktiv udøvelse af cykelsport, i henhold til DCUs love og bestemmelser

§ 3.

Som medlem kan optages alle cykelsportsinteresserede, der anmoder om medlemskab. Bestyrelsen skal godkende alle optagelser. Anmodning om optagelse skal være skriftlig. (Bilag 1.)

Såfremt den, der anmoder om medlemskab, er under 18 år, kræves forældres/værges samtykke.

Medlemskabet ophører, såfremt bestyrelsen modtager skriftlig anmodning herom, med 30 dages varsel, eller såfremt bestyrelsen med 2/3s flertal beslutter, at eksklusion skal ske. Kontingentet refunderes ikke jvf. § 4. Eksklusion kan finde sted på grundlag af kontingent restance eller anden misligholdelse, upassende opførsel, der skader klubbens omdømme, eller overtrædelser af klubbens vedtægter.

Overtrædelse af gældende regler vedrørende brug af præstationsfremmende midler/præparater (doping) medfører eksklusion.

Enhver eksklusion skal indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 4.

Kontingent fastsættes af foreningens ordinære generalforsamling for følgende medlemsgrupper.

Børnerytter YD/P – MD/P – ÆD/P – Ungdom

Junior, veteraner og Senior

Passive medlemsgrupper

Æresmedlemmer af ECR er kontingentfri

Licens til DCU er ikke inkluderet i kontingentet og opkræves kun, såfremt man underskriver licensansøgning.

Kontingentet følger kalenderåret og betales forud. Ved restance på mere end 2 måneder bortfalder medlemskabet. Såfremt kontingent forholdet bringes i orden, kan bestyrelsen beslutte at lade medlemskabet forsætte. Ved indmeldelse senere end 01.08 i et kalenderår, betales halvt kontingent for året. Ved udmeldelse eller eksklusion i en kontingentperiode, refunderes overskydende kontingent ikke.

§ 5.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Oktober kvartal, og indkaldes med min 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer, samt opslag i klubben.

Såfremt medlemmer har forslag til vedtægtsændringer, skal disse være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Øvrige forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge for generalforsamlingen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling indeholder som følgende dagsorden:

Valg af Dirigent.

Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingentsatser.

Valg af bestyrelse i henhold til § 6.

Eventuelt.

§ 6.

Alle valg gælder for en 2 årig periode.

I lige år vælges: formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 første suppleant samt 1 bilagskontrollant.

I ulige år vælges: kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 anden suppleant

Alle medlemmer der er fyldt 18 år, aktive som passive, har adgang og stemmeret på generalforsamlingen, og er valgbare. Medlemmer der er under 18 år, har ret til at lade sig repræsentere af forældre eller værge, der således har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmer over 18 år kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt.

Til beslutninger gælder almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af stemmerne for at opnår vedtagelse.

Generalforsamlingen afgør, om en afstemning skal være skriftlig (hemmelig) eller åben. Såfremt blot et medlem fremsætter ønsker herom, skal afstemning foregå skriftlige.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller på foranledning af 2/3 af klubben medlemmer, med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes skriftligt til alle medlemmer senest 3 uger efter begæring er modtaget med varsel jf. § 5 og er beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er mødt. I modsat fald skal der straks indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 2 uger, og som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 8.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med følgende poster udover formand og kasserer, der er valgt direkte på generalforsamlingen.

Næstformand, sekretær, seniorudvalgsmedlem, Børne- ungdomsudvalgsmedlem, aktivitetsmedlemmer.

Bestyrelsen træffer beslutninger omkring arbejdsopgaver, der placeres i udvalgene.

Bestyrelsens lovligt vedtagne beslutninger forpligter klubben, ligesom den er ansvarlig for klubbens midler. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af de af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er tilstede, heriblandt skal være enten Formand, Kasserer eller Sekretær.

Når et bestyrelsesmedlem udebliver 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden grund, indkaldes førstesuppleanten. Herudover kan suppleanten indkaldes ved er bestyrelsesmedlems længerevarende forfald (over 4 uger)

Repræsentanter til møder i Jysk/Fynsk Distrikt, Det Syd & Sønderjyske samarbejde samt Esbjergs Idrætsforbund vælges intern blandt bestyrelsesmedlemmerne.

§ 9.

Formanden leder og tegner klubber, bistået af den øvrige bestyrelse. Ved formandens fravær overtages ledelsen af Næstformanden. Formanden leder bestyrelsesmøderne og indkalder til disse; Dog kan de øvrige bestyrelsesmedlemmer begære indkaldelse til et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for arbejdet i bestyrelsen.

Kasserer fører klubbens daglige regnskab og varetager klubbens medlemskab af ECR-Fonden. Kasserer er pligtig til at fremlægge regnskab på bestyrelsesmøder, hvis bestyrelsen ønsker dette, ligesom revideret regnskab godkendt af ekstern registreret revisor og klubbens bilagskontrollant skal forelægges og godkendes på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er fra 01.11.xx – 30.10.xx. Formanden har ret til at overvære bilagskontrollen, der normalt tilsiges med min. 3 dages varsel.

Den kontante kassebeholdning må ikke uden bestyrelsens samtykke overstige Kr. 2000,00. Overskydende beløb indsættes i et af bestyrelsen godkendt pengeinstitut og kan kun hæves med 2 underskrifter af bestyrelsen.

§ 10.

Klubbens bestyrelse kan nedsætte udvalg til forskellige opgaver, både af sportslig og økonomisk art. Alle udvalg forpligter sig til at overholde klubbens love og vedtægter, hvilket betyder at bestyrelsen altid har ret til at gribe ind, såfremt det skønnes nødvendig. Udvalgenes formand skal være medlem af bestyrelsen.

§ 11.

Så længe bestyrelsen og mindst 5 medlemmer stemmer for klubbens beståen, kan den ikke opløses. Ved eventuel opløsning tilfalder alle klubbens ejendele og værdier Jysk/Fynsk Distrikt under DCU. Indtræffer der tilfælde, der ikke er forudset i disse nuværende vedtægter, er bestyrelsen til enhver tid berretiget til at handle efter bedste skøn, dog under hensyntagen til både klubben og medlemmernes interesse og under ansvar overfor generalforsamlingen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelse med sin formue. Der påhvilet ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer i foreningen kan kautionere for klubbens forpligtelser.

Alle licenshavende medlemmer er forpligtet til at overholde DCUs beklædningsreglement.

Alle medlemmer, der deltager i træningsture og cykelløb i/under ECRs navn, skal køre med cykelhjelm.

Således vedtaget første gang på den ordinære generalforsamling, 2000 og endelig vedtaget på den ordinære Generalforsamling November 2001

Som Dirigent:

Brian Waldhauer

 
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer